มาดูกันว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล กี่หมู่บ้าน?

อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*หน่วยการปกครอง*

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 402 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และศูนย์ราชการของจังหวัด

2. อำเภอขุนยวม

อำเภอขุนยวม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ประชากรมีเชื้อสายทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีน และพม่า นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและของภาคเหนือ

3. อำเภอปาย

อำเภอปาย เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ

4. อำเภอแม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียง เป็นหนึ่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด (อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) มากถึงประมาณ 164 กิโลเมตร

5. อำเภอแม่ลาน้อย

อำเภอแม่ลาน้อย แต่เดิมเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลัวะ (ละว้า) อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่ ซึ่งมีต้นน้ำจากทิวเขาเดียวกัน แง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเป็นแง่ที่กว้างใหญ่และมีความยาวกว่าแง่ที่ไหลมาทาง แง่แม่ลาน้อย

6. อำเภอสบเมย

อำเภอสบเมย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกออกมาจากอำเภอแม่สะเรียง ดังนั้นอำเภอสบเมยจึงมีประวัติร่วมกันกับอำเภอแม่สะเรียง ที่มีอายุอันยาวนานกว่า 500 ปี

7. อำเภอปางมะผ้า

อำเภอปางมะผ้าเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และลำห้วย พื้นที่เพาะปลูกอาศัยตามไหล่เขาที่สูงชัน ปลูกข้าวไร่ และพืชไร่ เช่นข้าวโพด ขิง แครอท มันฝรั่ง ถั่วแดง กระหล่ำปลี มีพื้นที่นาไม่มากนัก

About these ads

การแสดงความเห็นถูกปิด

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: